Reisevilkår for Caminante – Travels, Events & Adventures

 

Garanti

Caminante Travels, Events & Adventures har stilt nødvendige garantier overfor Reisegarantifondet.

Fondet kan kontaktes på følgende adresse: Boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger. www.rgf.no

Dersom pakkereisen er kjøpt hos et annet reisebyrå, hefter dette reisebyrået for eventuelle krav kunden måtte ha overfor arrangøren.

Unntak er krav som kan kreves dekket av Reisegarantifondet.

Caminante – Travels, Events & Adventures forbeholder seg retten til endringer i de ulike turprogram som følge av uforutsette hendelser eller trykkfeil i programmet.

 

Påmelding og betalingsvilkår

Det er fortløpende påmelding så lenge vi har ledige plasser på de ulike turene. De fleste turer har begrenset antall plasser, så det lønner seg å være tidlig ute om man ønsker å sikre seg plass. Noen turer har en påmeldingsfrist som i så fall vil være angitt i turens program. Vi vil så langt vi makter også forsøke å følge opp påmeldinger som måtte komme etter fristens utløp, dersom det fortsatt er ledige plasser.

 

Påmelding skjer ved å sende utfylt påmeldingsskjema som finnes i rød boks oppe til høyre på nettsiden for den enkelte tur. Påmelding kan alternativt skje via mail eller telefon. Påmelding er bindende og innebærer aksept av Caminante – Travels, Events & Adventures sine reisevilkår.

Bekreftelse på plass sendes kunden via mail eller brev i løpet av noen dager etter at påmelding er mottatt. Kunden plikter å kontrollere at faktura er utstedt på riktig tur og til rette person(-er).

 

Ved påmelding vil kunden få tilsendt faktura på depositum med 10 dagers betalingsfrist. Depositumet er et forskudd og trekkes således fra på sluttfaktura. Depositumets størrelse vil variere noe fra tur til tur, og finnes oppgitt under de respektive turprogram.

Restbeløpet faktureres i sin helhet med betalingsfrist en måned før turens start. Dersom påmelding skjer senere enn 6 uker før turens start, vil turen faktureres i sin helhet. Dersom faktura(er) ikke er betalt i henhold til avtale, har arrangøren rett til å nekte kunden å delta på turen. Ta kontakt med Caminante Travels, Events & Adventures (eller annet reisebyrå du evt. har bestilt turen gjennom) dersom det skulle være tvil angående betaling.

Ved bestilling av flybilletter og pakkereiser der fly er inkludert, gjelder egne regler for depositum og avbestilling tilsvarende regler som det enkelte flyselskap måtte ha. Informasjon om regler for reiser med fly framgår i programmet for de turer det måtte gjelde.

 

Reiseforsikring

Caminante Travels, Events & Adventures er ikke ansvarlig for utgifter kunden evt. måtte ha i forbindelse med uhell, skader, tyveri etc. Vi anbefaler derfor sterkt våre kunder å tegne reiseforsikring hos sitt forsikringsselskap. Vi gjør oppmerksom på at noen typer reiseforsikring også kan kombineres med avbestillingsforsikring, og vi anbefaler derfor våre kunder å sjekke dette med sitt forsikringsselskap. Videre er kunden selv ansvarlig for å medbringe Europeisk Helsetrygdkort (tidl. Trygdekontorets skjema E 111) på turen.

 

Pass og visum

På turer i Norge eller Norden er det ikke nødvendig å medbringe pass. Utenfor Norden er det nødvendig med pass som legitimasjon. Kunden er derfor ansvarlig for å medbringe pass på turer utenfor de nordiske land. Vær oppmerksom på at passet må være gyldig minst 6 måneder etter hjemreisedato.

Den enkelte reisende er selv ansvarlig for å ha på plass nødvendige visum. Caminante – Travels, Events & Adventures forholder seg til visumregler for norske statsborgere. Dersom kunden reiser med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal dette opplyses til arrangøren ved påmelding. Kunder som ikke reiser med norsk pass, må selv sjekke visumregler for sitt statsborgerskap til de(t) aktuelle reisemål.

På noen turer trenger vi kopi av passet i forbindelse med bestilling av billetter.

 

Avbestilling mot gebyr – Avbestillingsbeskyttelse

Avbestilling må skje enten muntlig eller skriftlig. Ikke betalt depositum regnes ikke som avbestilling. Ved avbestilling gjelder følgende regler:

– Dersom avbestilling skjer innen 42 dager før turens start, tilbakebetales innbetalt beløp i sin helhet bortsett fra depositum.

– Dersom avbestilling skjer innen 14 dager før turens start, tilbakebetales 50 % av innbetalt beløp minus depositum.

– Ved avbestilling mindre enn 14 dager før turens start eller ved manglende oppmøte refunderes ikke innbetalt beløp.

– Ved avbestilling av flybilletter og pakkereiser der fly er inkludert, kan egne regler gjelde. Hvis dette er tilfelle, vil det ligge informasjon om dette i programmet for den enkelte tur.

 

Frivillig avbestillingsbeskyttelse kan tegnes og koster kr. 300,- pr. pers. (Egne regler for flyreiser.) Dersom kunden ønsker avbestillingsbeskyttelse, må dette opplyses ved påmelding til turen. Avbestillingsbeskyttelsen betales sammen med depositum og refunderes ikke.

Avbestillingsbeskyttelse gjør at kunden slipper generelle avbestillingsvilkår slik det framgår ovenfor. I stedet gjelder følgende regler:

– Dersom avbestilling skjer mer enn 14 dager før turens start, betales kun premien samt et administrasjonsgebyr på kr. 200,- pr. person.

Dette gjelder uansett årsak og det vil således ikke kreves legeattest.

– Dersom avbestilling skjer mindre enn 14 dager før turens start, og denne gjelder sykdom eller død hos den reisende selv, personer i hans/hennes husstand, eller nærmeste familie (dvs. ektefelle, foreldre, barn, svigerforeldre eller søsken), betales kun premien samt et administrasjonsgebyr på kr. 200,- pr. person. I dette tilfelle må legeattest fremlegges i rimelig tid etter avbestillingen.

– Avbestillingsbeskyttelsen gjelder ikke dersom det er snakk om kronisk sykdom eller sykdom man har kjennskap til ved bestilling, og som tilsier at det er stor risiko for at reisen ikke vil kunne gjennomføres.

– Avbestillingsbeskyttelsen gjelder heller ikke ved avbrutt reise.

For avbestillinger i forbindelse med sykdom når det ikke er bestilt avbestillingsbeskyttelse, gjelder de generelle avbestillingsbetingelsene.

 

Avbestilling ved force majeure

Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling av årsaker nevnt foran tilbakebetales innbetalt beløp, inkludert depositum. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling. Caminante Travels, Events & Adventures følger Utenriksdepartementets reiseråd.

 

Endring i bestilling

Endring av reise medfører et administrasjonsgebyr på kr. 200,- pr. person pr. endring, dersom endringen skjer mer enn 14 dager før turens start. Gjøres endringen mindre enn 14 dager før turens start, kan arrangøren anse denne som en avbestilling og ny bestilling.

 

Endring i pris og program

Det tas for alle turer forbehold om endringer i pris pga. forhold som ligger utenfor vår kontroll som arrangør. Det kan for eksempel være endringer i valutakurser, skatter og avgifter. Evt. tilleggsutgifter vil belastes kunden. Ved prisforhøyelse på mer enn 10 % har kunden rett til å heve avtalen. Denne rett bortfaller 3 dager etter at kunden har blitt gjort oppmerksom på prisendringen. Ved uforutsette hendelser, eller «force majeure», kan det bli nødvendig å foreta endringer i programmet som f.eks. bytte av transportmiddel, endringer i reiserute, overnattingssted, o.l.

 

Innstilling av tur – Force majeure

En gruppetur med for få påmeldte kan avlyses. Det samme kan skje hvis andre avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres, som f.eks. naturkatastrofer, krig, epidemier og forhold på reisemålet / destinasjonen som ikke gjør det forsvarlig å gjennomføre turen. Kunden vil da få tilbakebetalt det innbetalte beløp, inkludert depositum. Avlysning av turen skal varsles personlig til deltakerne. Dette skal skje snarest mulig og normalt senest en måned før avreise.

 

Bruk av bilder

Caminante – Travels, Events & Adventures markedsfører i all hovedsak sine turer gjennom brosjyremateriell, publikasjoner, annonser og internett (www.caminante.no og sosiale media). Caminante – Travels, Events & Adventures forbeholder seg retten til å bruke bilder og filmklipp tatt på de ulike turer/arrangement i sin markedsføring. Dvs. at deltakere kan bli avbildet, og bilder brukt i ulike media. Caminante – Travels, Events & Adventures legger imidlertid ikke ut navn på deltakere uten at det på forhånd er innhentet tillatelse fra den enkelte reisende. Den enkelte reisende kan og i forkant av turen gi beskjed til arrangør eller reiseleder dersom han/hun ikke ønsker at bilder av en selv skal brukes i forbindelse med markedsføring.

 

Klager og tvister

Såfremt en reisende mener å ha grunn til å klage over gjennomføringen av turen, må denne klagen fremsettes til reiseleder som vil forsøke å rette på forholdet. Hvis den reisende mener det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning, plikter den reisende å begrunne dette skriftlig overfor arrangøren innen 30 dager etter turens slutt.

Hvis det mellom arrangøren og den reisende oppstår uenighet om forståelsen av reisevilkårene, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for pakkereisenemda. Dette må skje innen 4 uker etter at endelig svar fra arrangøren foreligger, og arrangøren har opplyst om denne frist. Både den reisende og arrangøren kan bringe pakkereisenemdas avgjørelser inn for alminnelige domstoler.

 

Det vises ellers til «pakkereiseloven» av 25.08.1995, samt «alminnelige vilkår for pakkereiser» av 01.01.2015.